بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی به مناسبت روز قدس

به نام آزادی

سالهاست کە آخرین جمعە ماه رمضان بە عنوان "روز قدس" دستاویزی شدە تا نظام ولایت فقیە خود را حامی مردم ستم دیدە و آوارەء جهان، خصوصا مردم فلسطین نشان دهد...اما تزویر و ریا کاری و استفادەء ابزاری و تبلیغاتی نظام ولایت دربارە حقوق مردم فلسطین برهمە آشکار گردیدە و در چند سال اخیر مماشات و کوتاه آمدن دولت و نظام ولایت فقیە با دولتهای سرکوبگر چین و روسیە در سرکوب مسلمانان ایغوری چین و مسلمانان چچن و همچنین سکوت و بلکە حمایت از دولت بشار اسد در سرکوب مردم آزادیخواه سوریە، ثابت نمودە کە نظام ولایت فقیە هیچ اعتقادی بە آزادی مردم فلسطین و سایر مردم مسلمان آزادیخواه ندارد. مردم ایران کە این سیاست ریاکارانە را خوب دریافتە اند در نخستین روز قدس سبز در سال ٨٨ با رویکردی تازە و مطالبە محور با طرح شعار "نە غزە نە لبنان، جانم فدای ایران" علی رغم مخالفت رهبران شناختە شدە جنبش سبز با این شعار و پیشنهاد جایگزین کردن آن با شعار "هم غزە هم لبنان،جانم فدای ایران"، ثابت نمودند کە این خود مردم هسستند کە رهبری جنبش سبز را در دست دارند و بە رهبران نیز گوشزد کردند کە از قافلە همراهی با مطالبات راستین و بی پردە مردم ایران عقب نمانند. و شعار"نە غزە نە لبنان،جانم فدای ایران" بە عنوان شعار مانیفستی جنبش راستین سبز در تاریخ اعتراضات آزادیخواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران ثبت گردید...

حال امروز ما گروهی از فرزندان و فعالان تبعید شدە جنبش سبز، ضمن احترام بە مردم فلسطین و سایر آزادیخواهان در کشورهای لیبی ،سوریە ومنطقە خاورمیانە، اعلام میداریم کە از شعارها و مطالبات سبز و خون فرزندان سبزایران عقب نشینی نکردەایم و از مردم سبز اندیش می خواهیم کە اگرچە امروزبە خاطر شرایط سرکوب و اختناق توسط رژیم ولایت فقیە امکان حضورو اعتراض خیابانی وجود ندارد اما می توان با عدم حضور در مراسم دولتی روز قدس بار دیگر بر شعارهای روز قدس در سال ٨٨ تاکید نمود. بر همین اساس ما فرزندان شما از شما مردم سبز ایران می خواهیم کە فردا در این مراسم ریاکارانە رژیم حاضر نشوید و همچنین درخواست میکنیم کە برای نشان دادن هرچە بیشتر پویایی وهمچنین سکولار بودن جنبش سبز و نشان دادن عدم مشروعیت نظام ولایت فقیە ،در نماز مستحب عید فطر بە امامت دیکتاتورخامنەای حاضر نشوید و با عدم حضور خویش در این روز هم بر عدم مشروعیت ولایت فقیە و هم برخواست جدایی نهاد دین از دولت مهر تایید بگذارید...

همراه شو عزیز تنها نمان بە درد

کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

انجمن همبستگی فعالان تبعیدی


پنجشنبه 3 شهریور 22:15 نهضت سبز
جان یک انسان یا تغیر نام یک تیم ورزشی،کدامین مهمتر است؟

مدیران محترم سایت بالاترین آیا تغیر نام پیروزی به پرسپولیس از نجات جان یک انسان که کمک میخواهد مهمتر است..صبا فروزنده دختر بچه اي كه اين روزها بايد وارد كلاس چهار دبستان مي شد امروز بر روي تختي در گوشه اي خانه روي ديگر زندگي را مي چشد و منتظر کمک است بعد شما تغیر نام پیروزی به پرسپولیس را در تیتر داغ خود میگذارین...یعنی تغیر نام یک تیم ورزشی از نجات جان یک انسان واجب تر است...مشکلات صبا آنقدر زیاد است که پدر وی برای مخارج آن یک کلیه خود را فروخته است تا بتواند مخارج بیماری صبا را پرداخت کند...اما متاسفانه جان انسانها دیگر ارزشی ندارد....
حامد نهضت سبزدوشنبه 24 مرداد 23:19 نهضت سبز

بچه های عروسکی...یادآوری اعدامهای سال 67امروز عصر رفته بودم برای خرید،جلوی ویترین یک بوتیک ایستادم ،یک پیرمرد و پیرزن هم جلوی ویترین ایستاده بودن و نگاه به مانکهای عروسکی داخل ویترین میکردن،پیرزن به پیرمرد میگفت این علی،این اصغر،اینم احمد چند بار گفت این علی،این اصغر،اینم احمد و بعدش به پیرمرد گفت میبینی چقدر قشنگ شدن ولی حیف که عروسکین، فروشنده مغازه بیرون اومد و علتش رو پرسیدم گفت بچه هاشون رو اعدام کردن الان چند ساله عصرها میان در مغازه من هی میگن این علی،این اصغر،اینم احمد بعدش خندید،تو دلم گفتم آخه مردک خنده داره...جمهوری اسلامی چه تعداد علی و اصغر و احمد را در دوران حکومت فاشیستی خود به دار مجازات سپرده است...؟!چهارشنبه 12 مرداد 15:05 نهضت سبز