امواج خروشان

جنبش های مردمی شاید در ارتباط دارای نظم و انسجام یک تشکل منظبط و سازمان یافته نباشند اما به مرور زمان چون حرکت رود و
سیل مسیر خود را میگشاید و چنان جاری و خروشان گردد که هیچ نیرویی تاب مفاومت در برابر آن را ندارد و همه کسانی را که مانع و سد کننده امواج خروشان این سیل عظیم بنیان کن قرار بگیرند به زباله دان تاریخ خواهد سپرد .تاریخ به یاد دارد جنبش های مردمی را که علیه زورمندان و قدرتمندان حاکم به پا خواستند و سرانجام پیروزی را به ارمغان آوردند .
هر جنبشی که برای آزادی انسان، مردم را علیه وضعیت حاکم شورانده ،در این راه همه را دنبال رو خود کرده و همین مردم پیشاهنگان واقعی انقلاب ها و تغیرات و اصلاح عمیق وضع موجود بوده اند.دراین راه اولین گام آگاهی بخشیدن به مردم پر شوری است که این نیروی عظیم خود را در مسیر درست قرار دهند و چهره های حکام تزویر و ریا شناسانده شود .
اصلاح از پایین به بالا از درون خواسته های مردم ،و قدرت و فشار آنان به بالا و تحمیل آن به زور گویان از راه نا فرمانی های مدنی و اجتماعی و تسلیم آنان به این خواسته ها.این یعنی "اصلاحات".اصلاحات خواسته توده ها است نه دیکته کردن و چار چوب قرار دادن و مرز بندی وسیاه و سفید کردن و خط قرمز قرار دادن از بالا به پایین ، که این عین دیکتاتوری است و جواب هر ملتی نیز" مرگ بر دیکتاتور" است.
منتظر نظرات دل گرمانه شما عزیزان هستم. H.E

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هندیهااز قدیم الایام با زمان دوست بودند و هستند.دیر یا زود برایشان مفهومی ندارد.معتقدند هر چیزی در زمان خودش اتفاق می افتد و زمان بهترین داوروقاضی است. پیروزی ان نیست که هرگززمین نخوری ان است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. گاندی ف.ق