اینجا ایران است! خانواده ای در پارک نازی آباد

اینجا ایران است،اینجا جایست که در آن حکومت عدل علی برقرار است!!
ایران کشوری است که در آن فقط صحبت از حق مظلومین و مستضعفین است!
ایران کشوری است که در آن سرمایه های گرانبهایی نهفته است،اما مردم آن هیچ حقی از آن ندارند!
ایران کشوری است که حکومت آن برای کمک به مردم مستضعف جهان اولین کشوری است که پیش قدم میشود،اما برای مستضعفین کشور خود هیچ ارزشی قائل نمیشود!
ایران کشوری است که دزد سه هزار میلیارد تومان از بیت المال با خیال آسوده به زندگی خود ادامه میدهد،اما مادری برای دو بسته گوشت که از فروشگاهی برای بچهای یتیمش بر میدارد تا آنها گرسنگی نکشند به زندان میرود!
ایران کشوری است...................................!

این اولین باری نیست که شاهد چنین تصاویری در ایران هستیم و آخرین بار هم نخواهد بود.از زمانی که دولت «مهرورز»! احمدی نژاد بر روی کار آمده بارها شاهد چنین تصاویری بوده ایم،دولتی که تنها هدفش «کمک به محرومین بوده است»! ، اما از زمانی که بر روی کار آمده جز فساد و دزدی های مکرر مسئولین کشور چیزی بیشتر ندیده ایم.
متاسفانه این خانواده چهار نفره به علت شرایط بد مالی قادر به پرداخت هزینه اجاره خانه نبوده اند و اکنون حدود چهار ماه است که در پارک نازی آباد در یک چادر کوچک مسافرتی مشغول زندگی خود هستند.


تصاویر بر گرفته از رجانبوز

چهارشنبه 6 مهر 4:20 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: