فراخوان ودعوت انجمن همبستگی فعالان تبعیدی از مردم ایران برای آغاز کمپین “سوت سبز اعتراضی” بە مناسب کشتە شدن دیکتاتور خونریز لیبی!


بە نام آزادی

خبر کشتە شدن دیکتاتور خونریز لیبی ،معمر قذافی باردیگر پشت دیکتاتورهای خاورمیانە وکشورهای اسلامی و همچنین دیکتاتوری ولایت فقیە را لرزاند…!

این خبر بار دیگر نیرو و نایی دوبارە بە جنبش اعتراضی ، سبز و مردمی ما ایرانیان بخشید تا بە رفتن و مرگ دیکتاتوری ها و دیکتاتورهای سرسختی همچون معمر قذافی امیدوارتر شویم ، بر همین اساس ما جمعی از فعالان جنبش اعتراضی و سبز از همە مردم معترض و همراهان جنبش می خواهیم کە بە شادباش مرگ دیکتاتور خونریز لیبی و اعلام همبستگی مان علیە دیکتاتوری ولایت فقیە، این بار بر بامهای ایران سبز بە جای هرشعاری کە ممکن است نشان دهندە ایدیولوژی خاصی باشد، بە سوت شادمانی و اعتراضی بپردازیم و با این روش نوین یعنی سوت شادی و سبزاعتراض، بار دیگر همبستگی، پایایی و پویایی جنبش اعتراضی و مردمی را بە گوش نظام دیکتاتوری برسانیم.


این روش مبارزە بدون خشونت کە در دوران مبارزە فرانسویها با نازیها مورد استفادە قرار گرفتە ،یکی از روشهای شناختە شدە مبارزە بدون خشونت با دیکتاتوری هایست کە هر صدایی را در گلو خفە می کنند و پاسخی جز گلولە نمی دهند و ما میتوانیم با راه اندازی جنبش و کمپین سوت اعتراضی سبزعلیە این نظام دیکتاتوری در کوچە و خیابان ،مدرسە ،ورزشگاه ها، دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی، کارخانەجات و اعتراضات کارگری و صنفی بدون این کە صدای ما را رصد و شناسایی کند یارانمان را علیە دیکتاتوری پیدا و همبستگی بیشتری با همدیگر پیدا کنیم…بر همین اساس ازهمە مردم ایران از دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی تا مردم آزادیخواه ایران می خواهیم کە در خیابانها و برروی پشت بامها و از دورن خانە هایشان در ساعت ١٠ شب فردا بە تاریخ ٢٩مهر ماه ١٣٩٠ با سوت زدن و ابراز شادمانی بار دیگر چراغ اعتراضات جنبش را علیە دیکتاتوری روشن سازند…

همراه شو عزیز تنهانمان بە درد

کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود!


پنجشنبه 28 مهر 22:18 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: