بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی به مناسبت روز قدس

به نام آزادی

سالهاست کە آخرین جمعە ماه رمضان بە عنوان "روز قدس" دستاویزی شدە تا نظام ولایت فقیە خود را حامی مردم ستم دیدە و آوارەء جهان، خصوصا مردم فلسطین نشان دهد...اما تزویر و ریا کاری و استفادەء ابزاری و تبلیغاتی نظام ولایت دربارە حقوق مردم فلسطین برهمە آشکار گردیدە و در چند سال اخیر مماشات و کوتاه آمدن دولت و نظام ولایت فقیە با دولتهای سرکوبگر چین و روسیە در سرکوب مسلمانان ایغوری چین و مسلمانان چچن و همچنین سکوت و بلکە حمایت از دولت بشار اسد در سرکوب مردم آزادیخواه سوریە، ثابت نمودە کە نظام ولایت فقیە هیچ اعتقادی بە آزادی مردم فلسطین و سایر مردم مسلمان آزادیخواه ندارد. مردم ایران کە این سیاست ریاکارانە را خوب دریافتە اند در نخستین روز قدس سبز در سال ٨٨ با رویکردی تازە و مطالبە محور با طرح شعار "نە غزە نە لبنان، جانم فدای ایران" علی رغم مخالفت رهبران شناختە شدە جنبش سبز با این شعار و پیشنهاد جایگزین کردن آن با شعار "هم غزە هم لبنان،جانم فدای ایران"، ثابت نمودند کە این خود مردم هسستند کە رهبری جنبش سبز را در دست دارند و بە رهبران نیز گوشزد کردند کە از قافلە همراهی با مطالبات راستین و بی پردە مردم ایران عقب نمانند. و شعار"نە غزە نە لبنان،جانم فدای ایران" بە عنوان شعار مانیفستی جنبش راستین سبز در تاریخ اعتراضات آزادیخواهی و دموکراسی خواهی مردم ایران ثبت گردید...

حال امروز ما گروهی از فرزندان و فعالان تبعید شدە جنبش سبز، ضمن احترام بە مردم فلسطین و سایر آزادیخواهان در کشورهای لیبی ،سوریە ومنطقە خاورمیانە، اعلام میداریم کە از شعارها و مطالبات سبز و خون فرزندان سبزایران عقب نشینی نکردەایم و از مردم سبز اندیش می خواهیم کە اگرچە امروزبە خاطر شرایط سرکوب و اختناق توسط رژیم ولایت فقیە امکان حضورو اعتراض خیابانی وجود ندارد اما می توان با عدم حضور در مراسم دولتی روز قدس بار دیگر بر شعارهای روز قدس در سال ٨٨ تاکید نمود. بر همین اساس ما فرزندان شما از شما مردم سبز ایران می خواهیم کە فردا در این مراسم ریاکارانە رژیم حاضر نشوید و همچنین درخواست میکنیم کە برای نشان دادن هرچە بیشتر پویایی وهمچنین سکولار بودن جنبش سبز و نشان دادن عدم مشروعیت نظام ولایت فقیە ،در نماز مستحب عید فطر بە امامت دیکتاتورخامنەای حاضر نشوید و با عدم حضور خویش در این روز هم بر عدم مشروعیت ولایت فقیە و هم برخواست جدایی نهاد دین از دولت مهر تایید بگذارید...

همراه شو عزیز تنها نمان بە درد

کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

انجمن همبستگی فعالان تبعیدی


پنجشنبه 3 شهریور 22:15 نهضت سبز
۱ نظر:

ناشناس گفت...

امام :

بعد از من كسي خواهد آمد كه پرچم را به دست حضرت مهدي خواهد داد

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=60:1389-06-01-14-26-04&catid=42:agha-va-mahdi

پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor