اسلام فرقه مصباحیه = دعا بخوان...بازداشت بشو...

بازداشت اکثریت شرکت کنندگان مراسم دعای کمیل برای آزادی شهاب الدین طباطبایی
براساس اخبار دریافتی اکثریت شرکت کنندگان در مراسم دعای کمیلی که قرار بود برای آزادی سیدشهاب الدین طباطبایی عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شود بازداشت شدند. به گزارش یک شاهد عینی که با خبرنگار نوروز صحبت می کرد، دو ماشین ون حاضران در مراسم دعای کمیل را شناسایی و تعداد زیادی از آنها را دسبتند زده و سوار دو خودرو ون نموده و سپس به محل نامعلومی انتقال دادند. نوروز به محض دریافت جزئیات بیشتری از این واقعه آن را منتشر می کند.
پنج شنبه 30 مهر

هیچ نظری موجود نیست: