زلزله در تهران ! هم اکنون فریاد الله و اکبر و مرگ بر دیکتاتور ( سعادت آباد )

زلزله در تهران ! هم اکنون فریاد الله و اکبر و مرگ بر دیکتاتور ( سعادت آباد )
الله و اکبر
12 آبان 22:30

هیچ نظری موجود نیست: