آهنگ زیبایی از حامد زارع به نام «نکشید»

نکشید؛نکشید؛ مردم را به خون نکشید این همه نقشه خونین روی سنگ فرش خیابان نکشید؛ آن که هر گز نچشید طعم رهایی نکشید؛..............

videoدوشنبه 13 تیر 19:30 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: