آهنگ زیبایی از حامد زارع به نام «نکشید»

نکشید؛نکشید؛ مردم را به خون نکشید این همه نقشه خونین روی سنگ فرش خیابان نکشید؛ آن که هر گز نچشید طعم رهایی نکشید؛..............

دوشنبه 13 تیر 19:30 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: