فراخوان برای گردهمایی اعتراضی ایرانیان مقیم ترکیە بە مناسبت سالگرد ١٨ تیر ٧٨

من اگر برخیزم تو اگر برخیزی ،همە بر می خیزند
من اگر بنشینم تو اگر بنشینی، چە کسی برخیزد؟
بر اساس مجوزدریافت شدە از پلیس شهر آنکار توسط پناهجویان ایرانی در ترکیە و
همزمان با دوازدهمین سالگرد خیزش خونین دانشجویی_مردمی 18 تیر سال 1378، ایرانیان مقیم ترکیه با هموطنان ودانشجویان داخل کشور اعلام همبستگی کرده و روز شنبه 9 ژوئیه ساعت 16 الی 17 (15:30 در داخل پارک قو ) مقابل سفارت رژیم کودتایی جمهوری اسلامی ایران در شهر آنکارا دست بە گرد همایی اعتراضی خواهند زد...و بر همین اساس از همە همراهان جنبش اعتراضی ،مردمی و سبز، خواهانیم کە در این فراخوان ملی با سایر هم میهنانمان همراه و همبستە باشند. در این راستا انجمن همبستگی فعالان تبعیدی و انجمن همبستگی پناهجویان ایرانی و سایر گروه ها آمادگی خود را برای برگزاری هر چە باشکوه تر این گردهمایی اعلام می کنند ...
همراه شو عزیز تنها نمان بە درد کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود


جمعه 17 تیر 18:33 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: