شنگول و مونگول...

احمدی نژاد در آغوش قزافی: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

احمدی:آخ... جیگرتوبالاخره یکی هم مثل من هم چیز پیدا شد.

به قلم:حامد جمعه 3/7/88 ساعت 19:57

هیچ نظری موجود نیست: