اتهام جدید کروبی :تحریک مردم به شرکت در راهپیمایی روز قدس!

بر این اساس، مهدی کروبی ............................. با گنجاندن برنامه هایی چون تحریک مردم به شرکت در راهپیمایی روز قدس(!)................. آخرین تلاش هایش را برای رسمیت بخشی به وجهه اپوزیسیون نمای خود انجام داد. علت اصلی این اقدامات کروبی که این روزها با تابلو کردن فجایع کهریزک به مرد اول رسانه های ضد نظام تبدیل شده است را می توان در تمایل نزدیکان وی برای بازداشت کروبی جستجو کرد

هیچ نظری موجود نیست: