ما بیشماریم...

ما بیشماریم، این همان رازی بود که وقتی گفتمش حتی خودم هم باور نمی کردم. حتی نمی توانستم تصور کنم که این ما تا کجا بزرگ و تا کجا بی پایان است. امروز بعداز چند ماه این ما چنان تنومند و بلند قامت و استوار شده است که حالا دیگر خبر اول جهان شده است.
باز هم می گویم ما پیروز شده ایم چون توانستیم یک انتخابات را به یک نهضت تبدیل کنیم ،رنگ زیبای سبز را به نماد انتخاباتی تبدیل کنیم ، ما پیروز شدیم چون توانستیم در یک انتخاباتی پر شکوه حاضر شویم و به لایق ترین کسی که در میان نامزدها بود رای بدهیم و ماهیت اصل نظام دیکتاتوری را به همگان نشان بدهیم. ما لکنت ودودلی موسوی راازاو گرفتیم و به او نشان دادیم که اگر ازحقوق مردم دفاع کند ما هم از رئیس جمهور موسوی حمایت میکنیم و حمایت خود را با رنگ سبز به پیروزی خواهیم رساند ونخواهیم گذاشت که خون نداها وسهراب هاپایمال شود.پس به امید روز پیروزی نهضت سبز
H.E

هیچ نظری موجود نیست: