محمودها..........

سه محمود بر خاک ما تاختند به تخریب این ملک پرداختند . . . یکی بود از غزنه ، مردی عجیب که داد او خدای سخن را فریب . . . دوم بود محمود افغان تبار که سرها برید و بکردش منار . . . سوم شخص ، محمودی از گرمسار که از حرف و کارش شدم شرمسار

هیچ نظری موجود نیست: